هادی البرزی دانشجوی دکترای مدیریت رسانه از رساله دکترای خود در دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دفاع کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، در این جلسه که با حضور اساتید به نام مدیریت و رسانه کشور برگزار شد، هادی البرزی از رساله دکترای خود با عنوان “آینده پژوهشی خبر با توجه به تغییر ماهیت مخاطب به کاربر” با راهنمای آقای دکتر علی اکبر نصراللهی استاد برجسته حوزه خبر و رسانه و آقای پروفسور علی اکبر فرهنگی به عنوان استاد راهنما دفاع کرد.

محمدرضا حقیقی ضمن حضور و مصاحبه با آقای البرزی گفت: با دغدغه ایشان در حوزه آینده پژوهشی خبر از زمان دانشجوی کارشناسی ارشد شروع و با راهنمای آقای دکتر نصراللهی که بیش از ۳۰ سال در حوزه خبر فعالیت های چشمگیری داشتند، ادامه و مدت اخذ دکتری با عنوان فوق الذکر گردید.

دیگر حاضران در جلسه اساتید داور آقای دکتر فتحی دکتر اسدی و خانم دکتر زمانی مقدم و دکتر سلیمانی جمع کثیری از اصحاب رسانه ای می توان اشاره نمود.