رویداد بزرگ جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با حضور مقامات دولتی و سخنرانان بین المللی و مدیران بخش خصوصی بر گزار میشود.