آئین نکوداشت استاد میرزابابا مطهری نژاد رئیس انجمن روابط عمومی ایران همزمان با ۱۴ تیرماه، روز قلم، در سالن منوچهری دامغانی برگزار می شود.

آئین نکوداشت میرزای شریف

استاد میرزابابا مطهری نژاد، رئیس انجمن روابط عمومی ایران

مردی که قلم و قدمش وقف سرزمین مادریست

۱۴ تیرماه- دامغان- سالن منوچهری دامغانی