جریان شناسی سیاسی در ایران اثر دکتر علی دارابی به چاپ نوزدهم رسید.

مجموع شمارگان این کتاب ۳۵۰۰۰ نسخه است.