مجتمع سيرجان حامي دوازدهمين نمايشگاه ايران پلاست است که طی روزهای 5-2 مهرماه در نمايشگاه بين المللي تهران در حال برگزاری است.