مهدی باقریان رئیس جدید انجمن متخصصان روابط عمومی شد.