کتاب «تکریم ارباب رجوع» تالیف سعید معادی در 80 صفحه توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی و با و حمایت مشارکت روابط عمومی بانک صادرات ایران منتشر شد.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:  

تکریم بر اساس یک رابطه ایجاد شده و بر مبنای حق و عدالت می‏ تواند از سوی فرد نسبت به گروه و یا از سوی گروه نسبت به فرد و یا این که از جانب گروهی در حق گروهی دیگر باشد که می ‏توان آن را در همه عرصه ‏های فردی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دینی، جلوه‏ هایی از آن را مشاهده کرد، که جزیی ‏ترین شکل آن نگاه ساده و محبت ‏آمیزی است که بین طرفین در ارتباطات چهره به چهره رد و بدل می‏ شود و بیان کلمات صحیح و مودبانه ‏ای است که افراد در ارتباط و رو در رو با همدیگر اظهار می ‏دارند و تا رفتار و حرکات احترام ‏آمیز و انجام وظایف و تعهداتی است که بر عهده افراد گذاشته شده و می ‏باید کامل، بی ‏نقص، بجا، درست و صحیح انجام گیرد و شکل متعالی آن انجام کارهایی است که افراد علاوه بر وظایف تعریف شده و تعیین شده تا سر حد جان و بالاتر از آن بنا بر اعتقادات شخصی، دینی و انسانی در حق دیگران بجا می ‏آورند، که از آن به عنوان ایثار و از خود گذشتگی تعبیر می‏ گردد.

اما آن چه که مهم است اینکه باید بدانیم اساس تکریم بر مبنای حق و عدالت است که اجرای آن به عنوان الزام بر عهده طرفین قرار داده می‏ شود. نوع الزام و تعهد آن گاهی در قوانین الهی و شرعی و گاه به صورت قوانین مدنی و اجتماعی و گاهی در شکل عرف و قرارداد‏های طرفینی بروز می ‏نماید.

تلفن های پخش: ۸۸۶۱۷۵۷۶ و ۸۸۶۱۷۵۷۷

فهرست مطالب
پیشگفتـار
مقدمه
جنبه ‏های مختلف تکریم
تکریم ارباب رجوع از منظر نهج ‏البلاغه
حق و عدالت، مبنای تکریم
عوامل مؤثر در اجرای تکریم 

الف- منابع انسانی
ب- شرایط محیطی و تأمین نیازهای معیشتی
نظارت
روش ‏های تکریم ارباب رجوع در نظام‏های اداری عصر حاضر
درون‏ سازمانی
۱- بهره ‏گیری از آموزش و نیروی انسانی در سازمان
۲- توجه به جنبه های رفاهی پرسنل
۳- نظرسنجی
۴- ارتباطات درون‏ سازمانی
۵- برگزاری سمینارهای داخلی
۶- انتشار نشریه داخلی
۷- توجه به عوامل انگیزشی پرسنل
۸- کاستن عوامل زیان‏بخش و بازدارنده
۹- توجه به عوامل محیطی به عنوان عامل مؤثر در جلب رضایت مشتریان
روابط برون‏ سازمانی
۱- اطلاع‏ رسانی و تبلیغات
۲- ارتباطات مردمی
نتیجه‌گیری