محسن حاج محمدی، نماينده کنفرانس رويکردهاي نوين روابط عمومي ايران در استان تهران به عنوان سرپرست مدیریت امور فرهنگی و روابط عمومی اتاق تعاون ایران منصوب شد.