روابط اجتماعی خوب باید به کاهش ترس در جامعه، ایجاد اطمینان و آرامش میان مردم و غیره همراه باشد تا مفید و سودمند واقع شود. فراموش نکنید که باید به قبول مسئولیت‌های دیگران نیز تن در دهید.

این اصل همان چیزی است که همه روابط عمومی ها به دنبال آن هستند. در این راستا باید از چارچوب و پیکره مستحکمی در روابط عمومی برخوردار باشید.

این نکته را همواره مد نظر داشته باشید که برقراری یک ارتباط خوب در جامعه بهتر از این است که فقط یک همسایه مهربان برای مردم باشید.

روابط اجتماعی خوب باید به کاهش ترس در جامعه، ایجاد اطمینان و آرامش میان مردم و غیره همراه باشد تا مفید و سودمند واقع شود. فراموش نکنید که باید به قبول مسئولیت‌های دیگران نیز تن در دهید.