طی حکمی از سوی مجید حسین زادگان استاندار مازندران «عباس مهدوی» به سمت سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری مازندران معرفی شد.

 

 

به گزارش انجمن روابط،عمومی ایران ،این سرپرست جوان روابط عمومی سابقه کار مدیریت موفق روابط،عمومی درادارات کل ارشادو میراث فرهنگی و دبیر چندین جشنواره و همایش های بین المللی و سردبیری نشریات استانی را در پرونده کاری خود داردو ازسویی دیگر دارای احترام ، محبوبیت ودوستی دربین اصحاب رسانه می باشد
انجمن روابط،عمومی ایران ،ضمن تبریک به این مدیرکل جوان متخصص وشایسته از مجیدحسین زادگان استاندار مازندران که خود رسانه ایی می باشد، هم برای این حسن انتخاب تشکر دارد و اعلام می کند این انجمن همچنان مانند سالهای پیش امادگی همکاری کامل با استانداری وادارات تابعه را دارد .