یک‌ برنامه‌ روابط عمومی‌ مؤثر باید مبتنی‌ بر هدف‌های‌ روشن‌ و دقیق‌ باشد، مخاطب‌ خاص‌ خود را به‌ درستی‌ بشناسد، و به‌ شیوه‌ای‌ عرضه‌ شود که‌ توجه‌ مخاطب‌ را به‌ سوی‌ خود جلب‌ کند.

از این‌ روی‌، تشخیص‌ و دست‌یافتن‌ به‌ استنباط‌ دقیقی‌ از هدف‌های‌ مشتری‌، شناسایی‌ مخاطبان‌ مطلوب‌ آن‌ و درک‌ پیام‌ روابط‌عمومی‌، هدف‌های‌ مهم‌ تحقیق‌ روابط‌عمومی‌ به‌عنوان‌ کارهای‌ مقدماتی‌ تهیه‌ یک‌ برنامه‌ در این‌ زمینه‌ است‌ و از آنجا که‌ این‌ متغیرها پیوندی‌ متقابل‌ با یکدیگر دارند، توضیح‌ یک‌ متغیر می‌تواند به‌ روشن‌شدن‌ دو متغیر دیگر کمک‌ کند.