انتخابات هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره دوره نهم در تاریخ یکم بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل دبیرخانه انجمن برگزار و رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار انجمن روابط عمومی ایران انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم،‌ حاضرین در جلسه هفت نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره به ترتیب الفبایی
مرتضی بهنام
محمدرضا حقیقی
آرش ظفری
رضا علیجانی
سید فضل الدین موسوی
سرکار خانم لیلا نیرومند
و رضا هوشمند
در رأی گیری برای انتخاب ارکان هیئت مدیره مشارکت داشتند.

این گزارش می‌افزاید: پی از کاندیداتوری، افراد در مورد خط ‌مشی و برنامه‌های خود توضیحاتی ارائه کردند و در نهایت رأی‌گیری در چهار بخش صورت گرفت؛
بخش نخست انتخاب رئیس انجمن روابط عمومی ایران که محمدرضا حقیقی با احتساب رأی حداکثری به عنوان رئیس انجمن روابط عمومی ایران در دوره نهم انتخاب شد.
براساس این گزارش،‌ در بخش دوم رأی‌گیری نایب رئیس رضا علیجانی با احتساب رأی حداکثری به عنوان نایب رئیس انجمن روابط عمومی ایران در دوره نهم انتخاب شد.
انتخاب دبیر انجمن در بخش سوم صورت گرفت که رضا هوشمند با احتساب رأی حداکثری به عنوان دبیر انجمن روابط عمومی ایران در دوره نهم انتخاب شد.
انتخاب خزانه‌دار انجمن در بخش دیگر به رأی گذاشته شد که مرتضی بهنام با احتساب رأی حداکثری به عنوان خزانه‌دار انجمن روابط عمومی ایران برگزیده شد.