انجمن روابط عمومی ایران دویست و هجدهمین نشست ماهانه علمی تخصصی خود را برگزار می کند.

دویست و هجدهمین نشست ماهانه انجمن روابط عمومی ایران در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات با سخنرانی و برگزاری کارگاه تاثیر خطاهای شناختی در تعاملات سازمانی با ارائه خانم دکتر خلیل پور برگزار می شود.
نشست دویست و هجدهم در سرای محله ساعی واقع در خیابان ولیعصر پارک ساعی در تاریخ پنج شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از ساعت سیزده تا شانزده برگزار می شود.