یکپارچگی روابط عمومی، مارکتینگ و تبلیغات منجر به افزایش قدرت برند می‌شود٬ بستر تعامل و گفتگو را برای مخاطبان فراهم نموده و به محبوبیت برند می‌افزاید.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، روابط عمومی و مارکتینگ همچون اجزای انکار نشدنی برندهایی می باشند که خواهان ماندگاری در ذهن و قلب مخاطبان هستند.

با اینکه در سالهای اخیر روابط عمومی و مارکتینگ با هماهنگی بیشتری فعالیت می کنند ولی هنوز هم در بسیاری از سازمان‌ها میان این دو بخش مهم مرز وجود دارد. اما این روزها به علت افزایش سطح آگاهی مشتریان و ایفای نقش پررنگ شبکه‌های اجتماعی در زندگی این افراد از یک سو و حضور گسترده برندها در شبکه های مجازی و داستان سرایی توسط مخاطبان برای برند از سوی دیگر٬ نیاز به هم‌آوایی روابط عمومی و مارکتینگ بیش از پیش احساس می‌شود.

در اصل آنچه یک برند قدرتمند نیاز دارد٬ ترکیبی از ویژگی ارتباطی روابط عمومی و روح فروش مارکتینگ است. گرچه از نگاه سنتی٬ یکپارچگی روابط عمومی، مارکتینگ و تبلیغات منطقی نیست اما وقتی حرف از مدیریت ارتباط مشتریان٬ دیجیتال مارکتینگ و روابط عمومی در میان است٬ نزدیکی مباحث ارتباطی و مارکتینگی ملموس تر است.

به طور مثال در هنگام بروز بحران برای برند در فضای مجازی٬ نمی توان انتظار داشت که روابط عمومی و مارکتینگ همزمان عمل نکنند و مارکتینگ یک قدم عقب تر باشد. در نتیجه یکپارچگی روابط عمومی، مارکتینگ و تبلیغات منجر به افزایش قدرت برند می‌شود٬ بستر تعامل و گفتگو را برای مخاطبان فراهم نموده و به محبوبیت برند می‌افزاید.