در روزهای اول بحران کرونا، ترس زیادی در جامعه حاکم بود. برای کاهش استرس، برنامه های آموزشی صوتی و تصویری از استادان بیمارستان تهیه و در فضای مجازی نشر داده می شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از فصل تجارت، مسئول روابط عمومی بیمارستان سینا در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید ۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در روزهای اول بحران کرونا، ترس زیادی در جامعه حاکم بود. برای کاهش استرس، برنامه های آموزشی صوتی و تصویری از استادان بیمارستان تهیه و در فضای مجازی نشر داده می شد.
مسئول روابط‌عمومی بیمارستان سینا در گفت وگو با مستندسازان مسیرنمای پیشرفت مدیریت کووید ۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در روزهای اول بحران کرونا، ترس زیادی در جامعه حاکم بود. برای کاهش استرس، برنامه های آموزشی صوتی و تصویری از استادان بیمارستان تهیه و در فضای مجازی نشر داده می شد.
در حیطه مستندسازی بحران کرونا سعی کردم با تمام وجود کار کنم و وظیفه خود می دانستم جانفشانی های همکارانم را که در خط مقدم مبارزه بودند ثبت کنم. با توجه به منطقه استراتژیکی که بیمارستان سینا واقع شده، تقریبا همیشه در حال آماده باش است.
روابط عمومی در بحران ها از لحاظ مدیریت رسانه ای و افکار عمومی در جایگاه خاصی قرار دارد. در کمیته بحران کووید ۱۹ بیمارستان سینا، انصافا مدیریت مشارکتی قابل درک بود.