دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران در قدمی نو و دانش محور، با هدف یاری رسانی اثربخش به بهبود کارآمدی ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در حوزه رسانه های دیجیتال، نسبت به رتبه بندی و اعطای تندیس و تقدیرنامه بلوغ هوش رقابتی ایران به مدیران ادارات و کارشناسان بخش های رسانه ای دیجیتال روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در ۴ فاز بلوغ رسانه های دیجیتال اقدام می نماید.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از دنیای اقتصاد، دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران با تجربه برگزاری ۲ دوره موفق کنفرانس هوش تجاری ایران و ۲ دوره رویداد رتبه بندی و تندیس بلوغ هوش تجاری ایران به سازمان های با رتبه های برتر، در قدمی نو و دانش محور و با هدف یاری رسانی اثربخش و کارآمد به بهبود عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و کارشناسان رسانه های دیجیتال آن ادارات، نسبت به موارد زیر اقدام می نماید:

اول: رتبه بندی کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در رسانه های دیجیتال (شامل وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) در ۴ فاز بلوغ رسانه های دیجیتال بمنظور ایجاد آگاهی در مدیران و کارشناسان آن ادارات از رتبه و جایگاه رقابتی آنان در صنعت.

شایان ذکر است رتبه بندی فوق براساس ۳۶۰ داشبورد مدیریتی و ۳۴ شاخص کلیدی عملکرد رسانه ای دیجیتال در سامانه هوشمند رتبه بندی و ارائه گزارشات راهکاری دبیرخانه کنفرانس بنام سامانه هوش رقابتی بصیر در همسویی با اظهارنامه تکمیل و ارسال شده از سوی ادارات مربوطه سازمان های کشور به دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران انجام می گیرد.

دوم: ارائه گزارشات تحلیلی راهکاری ماهانه در هر یک از بخش های رسانه ای دیجیتال (وبسایت، اخبار، و شبکه های اجتماعی) جهت بهبود عملکرد و رتبه کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی و بخش های رسانه ای دیجیتال آن سازمان ها در صنعت

دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران پس از رتبه بندی فوق، اقدام به اعطای تندیس و تقدیرنامه به رتبه های برتر در ۴ فاز بلوغ رسانه های دیجیتال و اطلاع رسانی آن رتبه بندی ها به صنعت خواهد نمود.

تاریخ های مهم در ارتباط با رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در حوزه کارآمدی روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور در رسانه های دیجیتال عبارتند از:

آخرین فرصت ثبت نام: ۲۰ آذر ۱۳۹۹

تاریخ اعلام نتایج رتبه بندی : ساعت ۱۰ صبح بتاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹ از طرق رسانه های دیجیتال دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران

ادارات روابط عمومی و بازاریابی سازمان های کشور و بخش های رسانه دیجیتال آن ادارات می توانند جهت شرکت در رویداد تندیس رتبه بندی بلوغ هوش رقابتی ایران در ۴ فاز بلوغ رسانه ای دیجیتال با شماره ذیل تماس حاصل نمایند.

تماس:  ۸۸۹۸۰۰۳۵ – ۰۲۱ و ۸۸۹۵۴۲۰۰ – ۰۲۱