فعالیت های رسانه ای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفت و برای نخستین بار هر دانشگاه یک کارنامه ‌الکترونیکی دریافت می کند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: فعالیت های رسانه ای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفت و برای نخستین بار هر دانشگاه یک کارنامه ‌الکترونیکی دریافت می کند.

مهدی معماری افزود: این معاونت به صورت مستمر و سالانه فعالان رسانه‌ای معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را بر اساس شاخص‌های استانداردی که در قالب شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی شده، مورد بررسی کمی و کیفی قرار می دهد.