یک کتابچه راهنما برای عبور مردم ایران از طغیان ویروس کرونا

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، کتاب با قصه و غصه کرونا به همت دکتر سید حمیدرضا قادری گردآوری و به صورت رایگان جهت افزایش دانش و آگاهی مردم ایران و کاه رنج ها و نگرانی هایشان درباره بیماری کرونا منتشر شده است.

گردآورنده این کتاب که ویرایش نخست آن در آیان ماه ۹۹ انجام شده است، در بخش ابتدایی آن نوشته است:

از ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ که به طور رسمی اعلام شـد کرونا مثل یک غریبه بین ما وجود داره، تا امروز که دارم این خطها رو براتون مینویســــم تا بدم بره براي ویرایش یعنی ۱۳ آبانماه ۱۳۹۹، ۲۶۰ روز گذشته و در این مدت اتفا قهاي زیادي رو از سر گذروندیم که شـاید اگر سـال قبل همین موقعها کســـی برامون تعریف میکرد قراره این اتفاقها رخ بده، فکر میکردیم داره خلاصه یکفیلم تخیلی ساخته کریسـتوفر نولان یا استیون اسپیلبرگ رو برامون تعریف میکنه. ولی خب دنیا هنوز چیزهاي زیادي براي غافلگیري ما توي چنته داشته و داره.

توي این مدت اطلاعات ضد و نقیض بســیاري منتشــر شده که دونســتن خیلیهاشون نه ضرورتی داشته نه فاید هاي. به جز این، هر دانشگاه و انجمن پزشکی و مؤسسـع هاي در سراسر جهان هنوز در حال انتشــار پروتکلهایی درباره شناسایی و درمان بیماري کروناست که به این آشفتگی دامن میزنه.

اهمیت ایجاد یک وحد ترویه در روند مواجهه با ویروس کروناي ۲۰۱۹ از همین نقطه شروع میشه. اینکه باید حالا و با تکیه به تجربه این مد تزمان نسـبتاً طولانی بتونیم براي عموم مردم با زبانی همه فهم و صمیمی بگیم که بهتره چه کنن. این کتابچه با این هدف نوشته شد تا:

«دستنامه اي باشه براي ۸۰ میلیون ایرانی که دوست دارن بدونن باید چه کنن» و وحدت رویه اي ایجاد کنه بین همکاران و همسنگران پزشکم براي مدیریت پرسشهاي ناتمام درباره کرونا و مواجهه با بیماران.