در نظرسنجی جدید هریس، میزان اعتماد آمریکایی ها به منابع مختلف اطلاعاتی بررسی شد. به گزارش instituteforpr، این نظرسنجی از ۱،۹۶۳ بزرگسال آمریکایی ۱۱ تا ۱۳ نوامبر در سال ۲۰۲۰ انجام شد.

به گزارش پایکاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از شارا، در نظرسنجی جدید هریس، میزان اعتماد آمریکایی ها به منابع مختلف اطلاعاتی بررسی شد. در گزارش instituteforpr به این صورت آمده است که این نظرسنجی از ۱،۹۶۳ بزرگسال آمریکایی ۱۱ تا ۱۳ نوامبر در سال ۲۰۲۰ انجام شد.

یافته های کلیدی عبارتند از:

– ۶۲ درصد از پاسخ دهندگان “بیشتر از منابع ملی به اخبار و اطلاعات از منابع محلی اعتماد دارند”.
– منبع اطلاعاتی با بالاترین سطح اعتماد “دوستان/ خانواده” (۸۷٪) و پس از آن “صاحبان مشاغل محلی و مشاغل کوچک” (۷۵٪)، “اخبار تلویزیون محلی” (۶۴٪) و “روزنامه های محلی” و وب سایت ها (۶۴٪)” بودند.