لیست اسامی یکصد کارشناس متخصص روابط عمومی شهرداری تهران کنتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، لیست اسامی یک صد کارشناس روابط عمومی شهرداری تهران به صورت جداول ذیل است:

اسامی در هر گروه بر اساس حروف الفبا می باشد