مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه مطالب منعکس شده توسط رسانه ها نشان می دهد که خبرنگاران دغدغه مردم را دارند، تصریح کرد: کادر درمان در جبهه مقابله با کرونا قرار دارند و باید تمام دستگاه های اجرایی به نحوی این نهاد بهداشتی و درمانی را همراهی کنند.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، وی با بیان اینکه امروز بیماری کرونا زندگی را تحت تأثیر قرار داده است، اظهار کرد: امروز باید رسانه ها در خصوص فرهنگ سازی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی مدیریت لازم را داشته باشند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، بر لزوم توجه جدی مدیران دستگاه های اجرایی در خصوص مدیریت بحران، به خصوص در شرایط بیماری کرونا در استان تأکید کرد و گفت: دستگاه های اجرایی باید متناسب با شرایط کرونایی جامعه برنامه های خود را مدیریت کنند.

محمدی با بیان اینکه در ارتقای پروتکل های بهداشتی مردم ،رسانه ها بسیار تأثیر گذار هستند، تأکید کرد: رسانه ها باید اعتماد مردم را جلب کنند.وی بر حضور فعال رسانه ها در شورای اطلاع رسانی تأکید کرد و گفت: رسانه ها در تمام بحران ها کنار علوم پزشکی هستند و امروز هم در شرایط کرونایی همراه خوبی برای علوم پزشکی هستند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه مطالب منعکس شده توسط رسانه ها نشان می دهد که خبرنگاران دغدغه مردم را دارند، تصریح کرد: کادر درمان در جبهه مقابله با کرونا قرار دارند و باید تمام دستگاه های اجرایی به نحوی این نهاد بهداشتی و درمانی را همراهی کنند.

محمدی افزود: رسانه ها در اجرایی شدن برنامه های دانشگاه علوم پزشکی بسیار همراه هستند و ما مدیون رسانه ها هستیم.وی با بیان اینکه بحران بدون رسانه ها قابل کنترل نیست، افزود: رسانه یکی از ستون های اصلی مدیریت و کنترل بحرانها است و اگر صداقت هم نداشته باشد خود یک بحران است ولی رسانه های استان با صداقت قلم فرسایی می کنند.