مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: برخی از روابط عمومیها تولید خبر کرده و رسانه‌داری می‌کنند اما روابط عمومی اگر توانست حرف خود را از زبان دیگری بزند آنگاه عملکرد موفقی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از ایرنا، محمد مهدی مومنی روز سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه های اجرایی خراسان رضوی افزود: مدیر روابط عمومی که در عمل سریع و چابک نباشد در کار خود دچار چالش خواهد شد و  گاهی اوقات وقتی یک خبر در موعد مقرر اطلاع رسانی نشود دستگاه مربوطه از اطلاع رسانی آن بهره ای نمی برد.

وی دانش به روز و تعامل با تغییرات را از دیگر ویژگی مدیر روابط عمومی موفق توصیف کرد و ادامه داد: متن هر خبر علاوه بر ظاهر آن دارای وجه دیگری نیز هست و از نظر مفهومی خبر دارای زوایای پنهانی است که مدیر روابط عمومی باید به آن اشراف داشته باشد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت: مطالعات نشان می دهد مدیر دستگاه ۴۵ درصد و مدیر روابط عمومی ۵۵ درصد در اثربخشی یک مجموعه اثرگذار است و این اثربخشی توسط روابط عمومی به عنوان زبان بدن دستگاه و در جایگاه سر مجموعه به دست می آید لذا باید کمک کنیم جایگاه اجتماعی این رسته شغلی را ارتقا دهیم.

مومنی افزود: در قاطبه دستگاه های موفق، نقش روابط عمومی در توفیقاتشان بی بدیل بوده است و  این مرهون مدیر روابط عمومی شایسته آن مجموعه است و  مدیران موفق و ارزشمند روابط عمومی دارای بینش و تفکری هستند که خود را تابع زمان و مکان مشخص نمی بینند لذا باید همه جا و همه وقت و با همه در حال تعامل باشند و جدا از این که خود این گونه بینشی داشته باشند باید این دیدگاه را به بدنه دستگاه و حتی مدیر مجموعه نیز تزریق کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان رضوی هم که میزبان شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاههای اجرایی خراسان رضوی بود گفت: روابط عمومی به اقتضا کار سازمان پل اصلی ارتباطی با مخاطبان ذی نفع در مجموعه است.

محسن ذبیحی افزود: در گام نخست برای عملکرد مناسب این پل ارتباطی، روابط عمومی باید به طور کامل در معرض همه اتفاقات شرکت باشد به طور مثال در شرکت توزیع برق خراسان رضویدر کنار مدیران ستادی و شهرستانی مدیر روابط عمومی نیز در جلسات راهبری مجموعه در جریان تمام مسائل ریز شرکت در حوزه بهره برداری، فروش و پشتیبانی قرار می گیرد.