علی نیروئی مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت‌ حیدریه، پس از کسب ۶ دوره متوالی روابط عمومی برتر مناطق ۳۷ گانه کشور، در جشنواره شهید رجایی به عنوان کارمند نمونه صنعت ‌نفت برگزدیده شد.

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر هشتم، به نقل از روابط‌ عمومی‌ شرکت‌ ملی‌ پخش‌ فرآورده‌های‌ نفتی‌ منطقه‌ تربت‌ حیدریه‌، علی نیروئی مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تربت‌ حیدریه، پس از کسب ۶ دوره متوالی روابط عمومی برترمناطق ۳۷گانه کشور، در جشنواره شهید رجایی به عنوان کارمند نمونه صنعت ‌نفت برگزدیده شد.

مهندس‌جوادبلندی‌ مدیر منطقه، طی مراسمی با حضور مسئولین ستادی، عملیاتی‌ و روسای‌ نواحی‌ منطقه با اهدای‌ لوحی‌ از سوی‌ معاون‌ توسعه، مدیریت‌ و سرمایه ‌نیروی ‌انسانی‌ وزارت ‌نفت‌ و رئیس ستاد جشنواره‌ شهید رجایی، انتخاب‌ علی‌ نیروئی‌ را به عنوان‌ کارمند نمونه‌ صنعت ‌نفت‌ تبریک گفت.