به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم ، با حكم مديرعامل بانك صادرات ايران، امير لعلي به رياست اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد. امير لعلي جانشين حميدرضا رهبر در پست مديريت روابط عمومي بانك صادرات ايران شده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم ، با حكم مديرعامل بانك صادرات ايران، امير لعلي به رياست اداره كل روابط عمومي بانك صادرات ايران منصوب شد.
امير لعلي جانشين حميدرضا رهبر در پست مديريت روابط عمومي بانك صادرات ايران شده است.