به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، جواد دلیری سردبیر سابق روزنامه اعتماد سردبیر روزنامه ایران شد. پیش از وی، داوود محمدی سردبیری این روزنامه را بر عهده داشت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، جواد دلیری سردبیر سابق روزنامه اعتماد سردبیر روزنامه ایران شد.

پیش از وی، داوود محمدی سردبیری این روزنامه را بر عهده داشت.