آسیب شناسی حوزه روابط عمومی
میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در ایرنا سمنان برگزار شد 22 دسامبر 2018

میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در ایرنا سمنان برگزار شد

میزگرد «آسیب شناسی حوزه روابط عمومی» در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) استان سمنان برگزار شد.