آقای روابط عمومی ایران
سلام آقای روابط عمومی ایران ۰۶ مرداد ۱۳۹۸
به نام پروردگاری که، میزابابا را شریف آفرید

سلام آقای روابط عمومی ایران

رضا هوشمند دبیر انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت نخستین سالگرد عروج استاد میرزابابا مطهری نژاد رئیس فقید انجمن روابط عمومی ایران پیامی منتشر کرد.