ئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت کشور منصوب شد 26 سپتامبر 2018
انتصابات

سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت کشور منصوب شد

حمیدرضا شمس یکی از پیشکسوتان شاغل در عرصه روابط عمومی از سوی دکترشجاعی کیاسری، رئیس مرکز اطلاع رسانی و اموربین الملل وزارت کشور، به سرپرستی روابط عمومی منصوب این نهاد منصوب شد.