ارباب رجوع
۳۱ تیر ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

حفظ اصول روابط عمومی

یکی از اساسی ترین قواعد روابط عمومی این است که حقیقت را بگویید. همیشه شرایط خاصی وجود دارند که حقایق به نفع ارباب رجوع نیستند، در این موارد باید به جای بیان نادرست حقایق، از ابراز نظر اجتناب کرد.