ارتباط مؤثر
ده راهکار برقراری ارتباط مؤثر با رسانه های گروهی در مواقع بحرانی 25 دسامبر 2018

ده راهکار برقراری ارتباط مؤثر با رسانه های گروهی در مواقع بحرانی

بررسی عملکرد بسیاری از روابط عمومیها، نشان می دهد که برخی از آن ها به هنگام مواجه شدن با بحران، کنترل اوضاع را ازدست می دهند و نمی توانند بر اساس اصول درست علوم ارتباطات عمل نمایند.