استاد مطهری نژاد
تقدیر رئیس شورای شهر سمنان از اعضای کمیته اجرایی روابط عمومی استان سمنان 20 اکتبر 2018

تقدیر رئیس شورای شهر سمنان از اعضای کمیته اجرایی روابط عمومی استان سمنان

اعضای کمیته اجرایی نخستین رویداد روابط عمومی استان سمنان با دکتر سیادتی رئیس شورای اسلامی شهر سمنان دیدار کردند و از زحمات ایشان پیرامون مساعدت به عمل آمده در اجرای نخستین رویداد روابط عمومی استان سمنان تقدیر به عمل آوردند.