استاندار همدان
۰۸ آذر ۱۳۹۷
استاندار همدان:

عملکرد مدیران در تعامل با رسانه ها ارزیابی می شود

استاندار همدان با تاکید بر ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی در تعامل رسانه ها به صورت ماهانه گفت: مدیریت روابط عمومی استانداری مسئول جمع بندی این ارزیابی است.