اطلاع رسانی عمومی
۰۳ مهر ۱۳۹۷
یادداشت

سکوت مدیریتی در برابر افکار عمومی!

فاطمه شریفی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی - اطلاع رسانی عمومی بخش مهمی از فرآیند مدیریت بحران را تشکیل می دهد که برای جلوگیری از همه گیر شدن شایعه و گسترش اطلاعات نادرست لازم است آگاهی بخشی صحیح ،به موقع،جامع و کامل با هدف تقویت مشارکت رسانه ها و افکار عمومی سرلوحه بخش های مدیریتی و روابط عمومی های فعال در دستگاه های مختلف اجرایی و برنامه ریز قرار گیرد.