اعتماد عمومی
اخبار جعلی تهدیدی برای اعتماد عمومی ۰۳ دی ۱۳۹۷

اخبار جعلی تهدیدی برای اعتماد عمومی

یکی از راهکارهای پیشنهادشده برای مبارزه با اخبار جعلی، مداخله کشورها برای رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی است تا موجب بهبود مشاهده اطلاعات ناامن و قابلیت یافتن محتوا قابل‌اطمینان شود.