اعتماد عمومی
اخبار جعلی تهدیدی برای اعتماد عمومی 24 دسامبر 2018

اخبار جعلی تهدیدی برای اعتماد عمومی

یکی از راهکارهای پیشنهادشده برای مبارزه با اخبار جعلی، مداخله کشورها برای رتبه‌بندی وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی است تا موجب بهبود مشاهده اطلاعات ناامن و قابلیت یافتن محتوا قابل‌اطمینان شود.