امیرحسین بهروز
بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور شد ۱۷ مهر ۱۳۹۷
انتصابات

بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور شد

امیرحسین بهروز به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور انتخاب شد.