امیرحسین بهروز
بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور شد 09 اکتبر 2018
انتصابات

بهروز مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور شد

امیرحسین بهروز به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی دانشگاه پیام نور انتخاب شد.