انبار باروت خبرهای جعلی بیگانگان
آتش بی اعتمادی بر انبار باروت خبرهای جعلی بیگانگان ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
مقالات روابط عمومی

آتش بی اعتمادی بر انبار باروت خبرهای جعلی بیگانگان

توپخانه دشمن در میدان جنگ رسانه ای ، این روزها مرتب به شلیک پی در پی اخباری می پردازد که قلب افکار عمومی ایران را نشانه رفته و در پی فرو ریختن دیوار اعتماد و اتحاد یک ملت است.