انتشارات سیمای شرق
چاپ کتاب نمایشنامه شعر‌ی «غم‌های آفریقا» 23 سپتامبر 2018
همراه با کتاب

چاپ کتاب نمایشنامه شعر‌ی «غم‌های آفریقا»

نمایشنامه شعر‌ی «غم‌های آفریقا» نوشته محمد الفیتور و ترجمه دکتر حسن بشیر توسط انتشارات سیمای شرق چاپ و منتشر شد.