اولین نشست رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های معدنی زیر مجموعه وزارت صمت
هم اندیشی مرکز روابط عمومی وزارت صنعت با سازمان های معدنی ۱۵ آبان ۱۳۹۷

هم اندیشی مرکز روابط عمومی وزارت صنعت با سازمان های معدنی

اولین نشست رئیس مرکز روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های معدنی زیر مجموعه وزارت صمت برگزار شد.