ایوب دبیری‌نژاد
مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا درگذشت ۱۰ مهر ۱۳۹۷

مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا درگذشت

ایوب دبیری‌نژاد مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز روزنامه دریا در ۵۷ سالگی درگذشت.