بازی شطرنج سرنوشت ملل
۲۰ شهریور ۱۳۹۷

نقش حیاتی مگا پروژه های علمی در نگارش سناریو و شبیه سازی صحنه «بازی شطرنج سرنوشت ملل» با تأکید بر جایگاه و نقش روابط عمومی

دکتر مهدی نادری منش پژوهشگر دانشگاه UCLA/ Washington State/Idaho سخنران پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی وزیر بازی شطرنج در صحنه شطرنج سناریوی/ شبیه سازی آینده و سرنوشت یک ملت/ جهان "مگا پروژه علمی و فنی" می باشد. بنابراین، "مگا پروژه علمی و فنی" معنای روابط عمومی و آینده آن را تعریف می کند و تعیین کننده اصلی نقشه راه روابط عمومی در ایران و جهان به حساب می آید؟! دیگر چیزی مانند "روابط عمومی و رسانه های سنتی" وجود ندارد. روابط عمومی باید نقش مهمی در شکل دادن "آینده یک ملت، تمدن دیجیتال و عصر تکینگی داشته باشند.