بلاک کردن
۲۱ مهر ۱۳۹۷
دانستنی های روابط عمومی

رفتارشناسی «بلاک» در فضای مجازی

دکتر عباس نعیمی جورشری (جامعه شناس) - اغلب مردم بلاک کردن را به عنوان امری بدیهی و طبیعی در روابط مجازیشان می دانند. به نظر می رسد این عمل کم کم تبدیل به امری رایج و یک سنت رفتاری فراگیر در روابط مجازی مردم شده است.