بنگاه های اقتصادی ایران
اجرای مسئولیت اجتماعی رمز بقای بنگاه های اقتصادی ۰۶ مرداد ۱۳۹۷
درمراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران تاکید شد:

اجرای مسئولیت اجتماعی رمز بقای بنگاه های اقتصادی

در مراسم دومین جایزه مسئولیت اجتماعی،‌ بر اجرای مسئولیت اجتماعی به عنوان رمز بقای بنگاه های اقتصادی تأکید شد.