بنگاه های اقتصادی
نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های اقتصادی 01 آگوست 2018
عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی تأکید کرد:

نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های اقتصادی

عضو کمیته داوران دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بر نقش روابط عمومی ها در ایفای نقش مسئولانه بنگاه های اقتصادی تأکید کرد.