بیست و ششمین اجلاس مدیران ارتباطات و امور بین الملل کلانشهرهای کشور
لزوم هم گرایی روابط عمومی شهرداری های کلانشهرها برای انتقال تجربیات 14 ژانویه 2019
سرپرست مرکز ارتباطات و‌امور بین الملل شهردار تهران تأکید کرد:

لزوم هم گرایی روابط عمومی شهرداری های کلانشهرها برای انتقال تجربیات

سرپرست مرکز ارتباطات امور بین‌الملل شهرداری تهران خواستار همکاری بیشتر روسای مراکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری های کلانشهرها با یکدیگر شد.