تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری مشتریان به شعب تمدید ‌شد
۱۳ اسفند ۱۴۰۰

تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری مشتریان به شعب تمدید ‌شد

تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری مشتریان به شعب تمدید ‌شد   تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران که زمان انقضای آنها فرا رسیده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب، تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تمدید ‌شد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر […]

تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری مشتریان به شعب تمدید ‌شد ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری مشتریان به شعب تمدید ‌شد

تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران بدون مراجعه حضوری مشتریان به شعب تمدید ‌شد   تاریخ اعتبار کارت‌های بانک رفاه کارگران که زمان انقضای آنها فرا رسیده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب، تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تمدید ‌شد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی هنر […]