تایماز سید مصطفایی
آغاز به کار دبیرخانه سومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

آغاز به کار دبیرخانه سومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران

دبیرخانه سومین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران آغاز به کار نمود.