تخصصی روابط عمومی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
با تلاش انتشارات کارگزار روابط عمومی

سالنامه ۱۳۹۷ تخصصی روابط عمومی ایران انتشار یافت

در این سالنامه تخصصی مخاطب با کامل ترین روزنگار و وقایع، مناسبت ها و رویدادهای حوزه روابط عمومی مواجه می شود که منطبق بر دانایی محوری بوده و با رویکردی آموزشی به ارایه نکات کاربردی و موردنیاز اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی کشور پرداخته شده است.