ترجمه کتاب
هم گرایی رسانه ای ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هم گرایی رسانه ای

❇ ترجمه دکتر سمیه لبافی (مدرس مدیریت رسانه دانشگاه تهران)، امیر مختاری و محدثه عقبایی