تکریم ارباب رجوع
کتاب «تکریم ارباب رجوع» منتشر شد ۲۲ مهر ۱۳۹۷
همراه با کتاب

کتاب «تکریم ارباب رجوع» منتشر شد

کتاب «تکریم ارباب رجوع» تالیف سعید معادی در 80 صفحه توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی و با و حمایت مشارکت روابط عمومی بانک صادرات ایران منتشر شد.