جشنواره رسانه های شهری سال ۹۷
۲۶ آبان ۱۳۹۷

برگزاری جشنواره رسانه های شهری تهران

سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران از برگزاری «جشنواره رسانه های شهری سال ۹۷» در«جشنواره رسانه های شهری سال ۹۷» خبر داد.